Zakres usług

 • Prawo Spółek, fuzje, przejęcia
 • Prawo zamówień publicznych
 • Własność intelektualna
 • Prawo medyczne i farmaceutyczne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo bankowe
 • Prawo antymonopolowe i konkurencji
 • Nieruchomości, inwestycje budowlane, prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego

Prawo Spółek, fuzje, przejęcia

 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i sporządzanie projektów uchwał  organów  spółek,
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych  oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, akcjami,
 • postępowanie likwidacyjne.

Wykaz czynności korporacyjnych zrealizowanych w ostatnich 3 latach

 • Planowanie, przygotowanie i realizacja ponad trzydziestu procesów restrukturyzacyjnych, w tym szczególności:
 • połączenia spółek kapitałowych i osobowych;
 • przekształcenia spółek prawa handlowego, w tym:
  • przekształcenia spółek kapitałowych w spółki kapitałowe i osobowe,
  • przekształcenia spółek osobowych w spółki osobowe,
 • zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 • Prowadzenie działań mających na celu zmianę struktury kapitałowej spółek prawa handlowego w ponad trzydziestu sprawach, a w szczególności:
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
  • umorzenie akcji i udziałów;
  • przymusowy wykup akcji.
 • Udział w planowaniu i realizacji ponad czterdziestu transakcji polegających na nabyciu lub zbyciu akcji i udziałów spółek kapitałowych oraz przystąpieniu nowych wspólników do spółek osobowych.
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego oraz redagowania umów i statutów spółek kapitałowych, jak i osobowych – łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych spraw.

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo prawne dla zamawiających przy tworzeniu dokumentacji przetargowej SIWZ, IPU i nadzór prawny nad prowadzonymi  postępowaniami,
 • doradztwo prawne dla wykonawców na etapie przygotowywania i składania ofert, prawna ocena udostępnionej przez zamawiającego dokumentacji przetargowej, w tym ofert konkurencyjnych wykonawców,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz czynności wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach obsługi zamówień publicznych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zamówień publicznych. W ostatnich 3 latach na zlecenie naszych Klientów zaopiniowaliśmy ponad 180 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w przetargach ograniczonych i nieograniczonych, organizowanych przez Zamawiających z różnych sektorów, w tym z branży medycznej, ale i maszynowej, czy górniczej; udzieliliśmy kilkudziesięciu porad i wydaliśmy tyleż opinii prawnych z zakresu różnych zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych; zaopiniowaliśmy ponad 100 umów zawieranych w ramach zamówień publicznych; przygotowaliśmy szereg wystąpień do Zamawiających czy Wykonawców, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz skarg do Sądów Okręgowych w sprawach z zakresu zamówień publicznych; kilkanaście razy reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie oraz Sądami Okręgowymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych, przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń i wielogodzinnych konsultacji wybranych zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców w rozumieniu prawa zamówień publicznych.

Własność intelektualna

 • obsługa podmiotów w zakresie aspektów praw własności przemysłowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych,
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami, przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskichoraz umów licencyjnych,
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia  praw autorskich lub praw pokrewnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów z twórcami, wydawcami i wykonawcami (kompozytorami, plastykami, autorami scenariuszy, grafikami, fotografami, aktorami i innymi).

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Nasza oferta w zakresie prawa medycznego obejmuje:
 • pomoc prawną w tworzeniu (także w postępowaniu związanym z rejestracją podmiotów leczniczych), przekształcaniu, restrukturyzacji, łączeniu oraz likwidacji podmiotów leczniczych,
 • bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych: przygotowanie umów, regulaminów, zarządzeń, statutów, doradztwo w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
 • sporządzanie umów pracowniczych i cywilnoprawnych (kontraktów),
 • kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych w sporach i negocjacjach z NFZ,
 • pomoc prawną przy kontraktowaniu usług medycznych,
 • prawo zamówień publicznych, w tym reprezentowanie zamawiających jak i wykonawców w postępowaniach przetargowych oraz w postępowaniach przed KIO i Sądami Powszechnymi,
 • pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, naruszeń praw pacjenta,
 • zastępstwo procesowe podmiotów leczniczych w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych we wszystkich instancjach,
 • reprezentacja podmiotów leczniczych przed organami administracyjnymi w związku z prowadzoną kontrolą i nadzorem.
 • Doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej.
 • Konsultacja prawna oraz reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne przed komisja odpowiedzialności zawodowej.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • tworzenie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy, negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie wprowadzania aktów wewnątrzzakładowych prawa pracy, sporów itp., sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, w tym sporządzanie i opiniowanie oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy z zastosowaniem obowiązujących procedur, w tym również w zakresie zwolnień grupowych,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo bankowe

 • Bieżąca kompleksowa obsługa prawna banków,
 • Doradztwo prawne oraz reprezentacja w procesie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności bankowych,
 • Sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych banków,
 • Prawna ocena wniosków kredytowych
 • Konsultacja prawna i reprezentacja w sporach, dotyczących przestrzegania przez banki praw konsumentów,
 • Obsługa prawna transgranicznego obrotu środkami dewizowy

Prawo antymonopolowe i konkurencji

 • obsługa w zakresie prawa antymonopolowego,
 • przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców (M&A),
 • doradztwo w zakresie ustawowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję, praktyk monopolistycznych oraz antykonkurencyjnych   koncentracji przedsiębiorców,
 • przygotowywanie dokumentacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z projektowanymi transakcjami,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Antymonopolowym,
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji.

Nieruchomości, inwestycje budowlane, prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego

 • analiza i opiniowanie stanu prawnego nieruchomości jak i sytuacji prawnej podmiotów uczestniczących w transakcji,
 • przygotowywanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami (umów zbycia i nabycia nieruchomości, umów dzierżawy i najmu oraz innych umów związanych z korzystaniem z nieruchomości),
 • przygotowywanie analiz prawnych oraz projektowanie zabezpieczeń transakcji na rynku nieruchomości,
 • optymalizacja podatkowa transakcji (doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania transakcji przeniesienia własności nieruchomości oraz korzystania z nieruchomości),
 • doradztwo w zakresie aspektów administracyjnoprawnych obrotu nieruchomościami(np. uzyskiwanie pozwoleń na budowę, uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców),
 • pomoc w negocjowaniu umów oraz reprezentowanie przed organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie umów dotyczących usług na rynku nieruchomości (np. umów o roboty budowlane czy też umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami),
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów na rynku nieruchomości.